Inzet counsellor/coach op school of op verwijzing van school

 

Steeds meer scholen hebben en counsellor in dienst of laten docenten bijscholen tot counsellor.

Echter heeft lang niet elke school een counsellor, mocht u de meerwaarde zien voor uw school kan de counsellor worden ingezet voor een wekelijks spreekuur of bijvoorbeeld voor individuele trajecten als aanvulling op uw huidige aanbod binnen de school.

Heeft uw school interesse of wilt u een informatief gesprek, dan kunt u contact met mij opnemen middels het contactformulier aan de rechterzijde.

Voor wie?

De counsellor kan geraadpleegd worden indien leerlingen tegen problemen aanlopen die om een vertrouwelijke behandeling vragen. Met name begeleiding van leerlingen die kampen met problemen in de persoonlijke of sociale sfeer. Problemen die niet voortvloeien uit een onbevredigend studieverloop, maar die wel van invloed zijn op het welbevinden van de leerling en daarom natuurlijk de studieresultaten kunnen beïnvloeden.

Uiteraard kunnen ook ouders, verzorgers of docenten voor zichzelf de counsellor raadplegen.

Wat is het werkterrein van de counsellor?

Het werk van de counsellor strekt zich over een breed terrein uit; er zijn immers veel factoren die invloed hebben op het welbevinden van leerlingen en dus ook op het functioneren van hen. Die invloed kan op een negatieve manier uitwerken.

Dit kan van alles zijn: kinderen die zich terugtrekken, lage eigenwaarde/weinig zelfvertrouwen, problemen thuis, problemen met leren, pesten, alcohol en drugs, etc. Voor leerlingen is het van belang te weten dat de counsellor hun probleem en/of klacht vertrouwelijk zal behandelen.

Werkwijze

Binnen de school zijn er individuele leerlingen of een groepje leerlingen die geholpen zouden zijn bij extra ondersteuning in de vorm van counselling of coaching. Maar hoe ziet zo'n traject er uit?

Intake

De intake is altijd gratis. Samen kijken we op welke gebieden de school een hulpvraag heeft en wat de mogelijkheden zijn. Het kan voorkomen dat er tijdens een gesprek met leerlingen onderwerpen naar voren komen die extra aandacht nodig hebben. Denk hierbij aan het in het gevaar komen van de eigen veiligheid en die van anderen. Tijdens de intake wordt met elkaar afgestemd hoe te handelen in dit soort situaties, dit zorgt voor duidelijkheid voor alle betrokken partijen. Hoe lang het traject zal duren hangt af van de hulpvraag en de behoeftes, hier is geen vaststaande periode voor. Dit betekent dat we dit in overleg zullen afstemmen in een op maat gemaakte overeenkomst.

Traject

Binnen het traject worden iedere week gesprekken gevoerd voor de de duur van 1 uur. Om ervoor te zorgen dat de leerling niet iedere week hetzelfde vak mist, kan er, mits dit mogelijk is, afgewisseld worden in tijdstip. De eerste afspraak van het traject zal een intake met de leerling zelf zijn, wat is de hulpvraag en welke behoeftes zijn er? Hier wordt een plan van aanpak van gemaakt en gedeeld met alle betrokken partijen (ouders, mentor, zorgcoördinator). De vervolgafspraken zullen in het teken staan van de actiepunten die in het plan van aanpak naar voren zijn gekomen. Na ongeveer 6 afspraken is er een evaluatiemoment en wordt er met alle betrokkenen besproken hoe het er nu voor staat en of er nieuwe actiepunten nodig zijn om het gewenste doel te bereiken.

verslaglegging

Van iedere sessie zal een verslag gemaakt waarin aangegeven wordt wat er is gedaan en welke afspraken er zijn gemaakt. Dit verslag is inbegrepen in de kosten. Het verslag is gericht op het proces en niet op de inhoud. Dit houdt in dat alles wat er besproken is tijdens de sessie met de leerling(en) vertrouwelijk is. Dit verslag zal gedeeld worden met de ouders, mentor en zorgcoördinator. Door het delen van deze informatie is voor alle betrokkenen helder waar aan gewerkt wordt en op welke manier. Daarnaast is het dan ook gemakkelijker om ook buiten de coachingsmomenten de leerling(en) te ondersteunen.

 

Vertrouwelijk

Dit wil zeggen dat al dat besproken wordt binnenskamers blijft en dat er niet met derden over gesproken wordt zonder voorafgaande toestemming van de leerling zelf. (Uitzondering hierop is als de vertrouwenspersoon hierdoor in gewetensnood komt of de leerling in gevaar komt als er niet iets met de informatie gedaan wordt.)

Leefstijlcoaching

Mbt Leefstijl coaching kan er een op-maat aanbod gerealiseerd worden op basis van uw wensen aansluitend op de behoefte en de leerlingen/docenten, dit kan zowel individueel als in groepsverband of een gastles.