Eclectische benadering

Counselling is een kortdurende vorm van individuele psychosociale begeleiding. Het is een eclectische therapie. Dit betekent dat ook (delen van) andere therapievormen of counselling stromingen zo nodig in het counsellingsproces kunnen worden toegepast. Binnen de cliënt gerichte (of persoonsgerichte) counseling wordt iedere cliënt als uniek gezien. Iedere cliënt loopt dus zijn of haar eigen (unieke) counsellingsproces.

 

 

 

Wat is counselling?

Wat is counselling?

Counselling is eigenlijk niet goed in één zin uit te leggen. Wat dit het dichtst benaderd is de volgende uitleg van Stichting Counseling Nederland:

"Counselling is: de cliënt leren manager te worden van zijn / haar eigen problemen.

 

Een uitgebreide uitleg van het begrip counselling vindt u hieronder.

Counselling is een laagdrempelige manier van psychische hulpverlening die voornamelijk wordt toegepast bij cliënten met een gezonde emotionele basis, die tijdelijk het spoor bijster zijn. Het starten van een counselling-proces geschiedt altijd op verzoek van de cliënt, want niemand kan behoorlijk ‘gestuurd’ worden voor counselling.

Door empatisch te luisteren kan de counsellor zich inleven in de belevingswereld van de cliënt. Van hieruit kunnen andere standpunten belicht worden, zodat keuzes en veranderingen kunnen worden bewerkstelligd.

Counselling is non-directief. Dit betekent dat de counsellor de cliënt niet stuurt, maar enkel aanspoort bij het maken van keuzes. Daarbij oordeelt of veroordeelt de counselor niet.

Opgekropte gevoelens als boosheid, woede, verdriet en schaamtegevoelens kunnen heel intens zijn. Counselling biedt de cliënt de gelegenheid deze gevoelens nader te onderzoeken, met de mogelijkheid eenvoudiger te begrijpen wat er gebeurt in lichaam en geest. De counsellor zal de cliënt aanmoedigen en helpen de gevoelens te verwoorden.

Counselling is een proces waarbij door middel van communicatie, een hulpverlener een hulpvrager helpt om inzicht te verkrijgen in zijn niveau van ontwikkeling, hem helpt dat te accepteren en hem helpt maximaal te kunnen functioneren op eigen niveau. Hierdoor kunnen er vaak op korte termijn al resultaten worden geboekt die ook op de lange termijn hun uitwerking blijven behouden.

Counselling houdt “verandering” in.

Cliënten die zich bij een counsellor melden, hebben meestal een probleem waar ze niet of moeilijk mee om kunnen gaan. Om er wel of beter mee om te kunnen gaan dient er iets te veranderen. Dat kan een gedragsverandering betekenen, het kan een andere benadering van de situatie inhouden of het kan zelfs betekenen dat er voor een heel andere richting gekozen moet worden. In ieder geval dient er iets te veranderen.

De meerwaarde van counselling

De meerwaarde van counselling.

De meerwaarde van counselling is terug te vinden in:

 1. De vertrouwensband tussen counsellor en hulpvrager die veelal in één op één gesprekken geschapen wordt en steeds meer groeit. Duidelijk is dat naast door derden waarneembare klachten, ook de innerlijke beleving van de cliënt een belangrijke rol speelt.
 2. De gestructureerde methodiek die de counsellor gebruikt om goed te luisteren.
 3. De korte termijn waarop resultaten geboekt kunnen worden die een lange termijn uitwerking hebben.
 4. Het open en non confronterende karakter van counseling, waarbij de hulpvrager zich veilig kan voelen.
 5. De empathische benadering door de counselor, die daarbij toch de professionele afstand weet te behouden.
 6. De holistische aanpak.
 7. Het feit dat de counsellor een MENS en niet een KLACHT behandelt."

Werkwijze

Kennismakingsgesprek

Veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn voorwaarden voor een goed hulpverleningsproces. Ieder traject begint daarom ook met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dit gesprek duurt ongeveer 30 minuten. Hierbij bekijken we of de aangeboden hulp een gepaste oplossing is en hoe het te volgen traject er uit ziet.

Meestal is er na het kennismakingsgesprek tijd voor een gedeeltelijke of gehele reguliere sessie, maar dit mag je ter plekke beslissen. Wanneer er sprake is van een echte crisis je overigens vaak heel snel terecht voor een vervolgsessie.

De gesprekken zijn erop gericht jou te stimuleren zelf aan te geven hoe jij jouw situatie beleeft en waar je naar toe wilt. De Registercounsellor ABvC® werkt niet volgens een “standaardlijstje” maar houdt rekening met jouw eigen gevoelens, wensen en ervaringen. In gesprekken en soms met behulp van oefeningen, begeleidt de Registercounsellor ABvC® jou in het verhelderen van jouw functioneren en het verwerven van nieuwe inzichten. Door de ontstane veranderingen in je gedachten, gevoelens, overtuigingen en gedrag krijg je weer grip op de situatie en je omgeving.

Counselling is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim. Ook wanneer het counsellingtraject vergoed wordt door een derde partij, zoals een werkgever, wordt niets uit de gesprekken besproken met deze partij zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Wat mag je van een counsellor verwachten?

Wat mag je van een counsellor/coach verwachten?

 • een professionele hulpverlener die helpt om oplossingsgericht te werken
 • legt het accent op de vertrouwensrelatie tussen hem en de cliënt
 • respecteert het recht van de cliënt om zijn of haar eigen beslissingen te nemen
 • behandelt alles wat tussen hem en de cliënt plaatsvindt met respect en geheimhouding
 • analyseert en controleert regelmatig zijn eigen vaardigheden, ervaringen en praktijkvoering
 • misbruikt opleiding, vaardigheden, ervaring en positie van vertrouwen in emotioneel, seksueel of financieel opzicht niet

Wat is het verschil tussen counselling en coaching?

 

Coaching

 • Een coach stimuleert je om je best te doen.
 • Een coach is meer op doelen gericht.
 • Door een coach krijg je middelen aangereikt om een doel te bereiken (van buitenaf).

Counselling:

 • Een counselor gaat dieper in op de vragen.
 • Een counselor is meer op het geheel gericht. De regie ligt meer bij de cliënt dan bij coaching.
 • Binnen counseling kijk je meer vanuit jezelf (van binnenuit); Welke mogelijkheden en middelen heb jezelf om je doel te bereiken.

 

Eerlijk is eerlijk, het is en blijft lastig om het verschil tussen coaching en counselling te omschrijven. Ik zelf zie het als volgt;

“Counselling kun je zien als een verdieping op coaching of psychotherapie light”.

 

Er bestaat geen echte eenduidigheid over het verschil tussen coaching en counselling, omdat de scheidslijn tussen deze termen heel dun is en iedereen het op zijn eigen manier interpreteert.

Beide termen maken vaak beide onderdeel uit van het begeleidingsproces van de cliënt. Volgens velen is het verschil:

 

 • Als coach kijk je samen met je cliënt hoe hij met nieuwe strategieën dingen in de toekomst anders kan doen. Je onderzoekt de mogelijkheden en sterkte punten van je cliënt en daagt deze uit om grenzen te verleggen.
 • Als counsellor ga je met je cliënt tevens op zoek naar de onderliggende patronen en onderzoek je waar het probleem in het verleden is ontstaan. Je kijkt vervolgens hoe de onderliggende oorzaken en patronen kunnen worden veranderd of opgelost.

Je werkt dus aan verschillende fasen in het proces. Als counselor kijk je wat er uit het verleden ontdekt en verwerkt moet worden, om vervolgens met coaching aan de toekomst te kunnen werken.

In de praktijk is er dus een grote overlap tussen de termen. Immers, als counsellor kun je niet zonder coaching-skills, anders blijf je wellicht met je cliënt steken in het verleden. En als coach kun je niet zonder counseling-skills, omdat je dan misschien aan dieperliggende oorzaken voorbij gaat.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb